مصوبات یکصد و دهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات یکصد و دهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

مصوبات یکصد و دهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 60/321501 مورخ 99/12/28 توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir