مصوبه تقسیم کار ملی برای استقرار الگوی اخلاق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادی

مصوبه تقسیم کار ملی برای استقرار الگوی اخلاق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادی ابلاغ شد.

مصوبه تقسیم کار ملی برای استقرار الگوی اخلاق و فرهنگ کار و رفتار اقتصادی طی نامه شماره 1662 مورخ 1400/10/14 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir