تصویبنامه درخصوص سند آمایش سرزمین

تصویبنامه درخصوص سند آمایش سرزمین ابلاغ شد.

تصویبنامه درخصوص سند آمایش سرزمین طی نامه شماره 715031 مورخ 99/12/27 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس شورای عالی آمایش سرزمین ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir