تصویبنامه درخصوص واردات 1000 دستگاه تبلت اهدایی برای بهره مندی دانش آموزان ایتام و بی بضاعت از آموزش مجازی در مناطق محروم

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص واردات 1000 دستگاه تبلت اهدایی برای بهره مندی دانش آموزان ایتام و بی بضاعت از آموزش مجازی در مناطق محروم ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/01/08 هیات وزیران درخصوص "واردات 1000 دستگاه تبلت اهدایی برای بهره مندی دانش آموزان ایتام و بی بضاعت از آموزش مجازی در مناطق محروم" طی نامه شماره 3268 مورخ 1400/01/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir