ارائه آيين نامه «ارزيابی راهبردی محيط زيستی طرح های کلان توسعه کشور»

سازمان حفاظت محیط زیست آیین نامه ارزیابی راهبردی محیط زیستی (SEA) طرح های کلان توسعه کشور را تدوین و آن را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» از زمان تصویب الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی در مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست و اصلاحات آن برای طرح ها و پروژه های مشمول، بیش از دو دهه می گذرد، الگویی که نتایجی چون در نظر گرفتن ملاحظات، مدیریت و راهکارهای زیست محیطی فعالیت ها در مراحل احداث و بهره برداری را به همراه داشته است.

 ولی از دیگر جهت، به دلیل نگرش منفرد و پروژه ای در روند طراحی این الگو، متاسفانه به آثار تجمعی و تشدیدشوندگی حاصل از تجمع فعالیت ها در حوزه های ملی، منطقه ای، بخشی و به خصوص در مراحل سیاست گزاری، طرح و برنامه ریزی توجهی نشده است، بطوریکه نتایج مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی برای اجرای پروژه ها به طور منفرد، مثبت تلقی شده ولی در طول گذشت زمان تجمع فعالیت ها منجر به بروز بحران برای یک منطقه خاص شده است.

بنابراین نظر به نقش مطالعات ارزیابی راهبردی محیط زیست در مراحل چشم انداز، سیاست ها و برنامه ها و تمرکز بر نتایج آثار تجمعی در مناطق مختلف جغرافیایی و تکلیفی که در بند (الف) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده شده است و همچنین رویکرد سند ملی آمایش سرزمین مبنی بر تقویت نظام ارزیابی راهبردی محیط زیست، این سازمان نسبت به تدوین آیین نامه ارزیابی راهبردی محیط زیستی (SEA) طرح های کلان توسعه کشور اقدام و پیش نویس مدون را برای سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این آیین نامه پیشنهادی، مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir