بخشنامه درخصوص معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 طی نامه شماره 210/1400/3 مورخ 1400/02/01 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir