دستورالعمل موضوع نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور طی نامه شماره 200/1400/502 مورخ 1400/02/01 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir