مصوبه شورای عالی معادن با موضوع بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 99/2/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/82019 مورخ 99/4/2)

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 99/2/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/82019 مورخ 99/4/2) ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی معادن با موضوع بازنگری در مفاد مصوبه مورخ 99/2/29 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/82019 مورخ 99/4/2) طی نامه شماره 60/43348 مورخ 1400/02/05 توسط سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir