طرح تامین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی

طرح تامین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی در جلسه علنی مورخ 1400/01/31 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir