بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات پارافین

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ضوابط صادرات پارافین ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ضوابط صادرات پارافین طی نامه شماره 1400/182973 مورخ 1400/02/13 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir