طرح اصلاح برخی احکام مالی شهرداری

طرح اصلاح برخی احکام مالی شهرداری در جلسه علنی مورخ 1400/02/19 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir