بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات فلزات ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات فلزات طی نامه شماره 1400/228001 مورخ 1400/02/22 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir