بخشنامه درخصوص صادرات پاکتهای کاغذی سیمان

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات پاکتهای کاغذی سیمان ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات پاکتهای کاغذی سیمان طی نامه شماره 1400/241717 مورخ 1400/02/26 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir