بخشنامه درخصوص اجرای فرایند eTIR

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اجرای فرایند eTIR ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اجرای فرایند eTIR طی نامه شماره 1400/243028 مورخ 1400/02/27 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir