مصوبات جلسه 375 هیات واگذاری مورخ 1399/12/26

مصوبات جلسه 375 هیات واگذاری مورخ 1399/12/26 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 375 هیات واگذاری مورخ 1399/12/26 طی نامه شماره 28030 مورخ 1400/02/27 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir