طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور

طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی مورخ 1400/02/26 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir