طرح تاسیس موزه جنایات استکبار جهانی

طرح تاسیس موزه جنایات استکبار جهانی در جلسه علنی مورخ 1400/02/26 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir