آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/03/05 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 25250 مورخ 1400/03/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir