مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد مساعدت در خدمات تغسیل و تدفین كاركنان و بازنشستگان شهرداری اصفهان در سازمان آرامستان های شهرداری

شماره: 445 /00 /28

تاریخ: 20 /2 /1400

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 737 ‏/00 ‏/س مورخ 30 ‏/1 ‏/1400 حاكی از 6 بند، پیشنهاد مساعدت در خدمات تغسیل و تدفین كاركنان و بازنشستگان شهرداری اصفهان در سازمان آرامستان های شهرداری در جلسات كمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ 19 ‏/2 ‏/1400 مورد بررسی قرار گرفت و به جایگزینی پیشنهادات ارائه شده، معافیت كلیه كاركنان متوفی شهرداری اصفهان و سازمان های وابسته و كاركنان شركت های خدماتی طرف قرارداد شهرداری اصفهان به شرط دارا بودن حداقل سه سال سابقه اشتغال برای شهرداری و والدین و همسر و فرزندان تحت تكفل آنان از پرداخت بهای خدمات تغسیل و تدفین به تصویب رسید و مقرر شد بهای قیمت پایه هر حفره قبر را به تمامی به سازمان پرداخت نمایند.

مراتب بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir