بخشنامه راجع به قانون اصلاح قانون صدور چک

بخشنامه بانک مرکزی راجع به قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی راجع به قانون اصلاح قانون صدور چک طی نامه شماره 00/77419 مورخ 1400/03/17 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir