مصوبات هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال

مصوبات هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال ابلاغ شد.

مصوبات هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال طی نامه شماره 48360 مورخ 1400/03/22 توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir