بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات فلزات

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات فلزات ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات فلزات طی نامه شماره 1400/298077 مورخ 1400/03/05 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir