بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم طی نامه شماره 1400/298125 مورخ 1400/03/05 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir