بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات تخم مرغ

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ضوابط صادرات تخم مرغ ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ضوابط صادرات تخم مرغ طی نامه شماره 1400/311148 مورخ 1400/03/09 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir