بخشنامه درخصوص پایش اظهارنامه های صادراتی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص پایش اظهارنامه های صادراتی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص پایش اظهارنامه های صادراتی طی نامه شماره 1400/329516 مورخ 1400/03/12 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir