مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 60/89528 مورخ 1400/03/30 توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir