مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین از سال 1396 تا انتهای سال 1399

مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین از سال 1396 تا انتهای سال 1399 طی نامه ای جهت درج ذر روزنامه رسمی ارسال شد.

مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین از سال 1396 تا انتهای سال 1399طی نامه شماره 128676 مورخ 1400/03/24 توسط رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین جهت درج در روزنامه رسمی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir