بخشنامه موضوع ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عکلکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عکلکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عکلکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه طی نامه شماره 200/1400/28 مورخ 1400/04/02 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir