لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی

لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی طی نامه شماره 37232 مورخ 1400/04/07 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir