تصویبنامه درخصوص اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/06 هیات وزیران درخصوص "اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 38243 مورخ 1400/04/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir