دستورالعمل صدور مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها

دستورالعمل صدور مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها ابلاغ شد.

دستورالعمل صدور مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها طی نامه شماره 124311 مورخ 1400/03/03 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir