طرح سامانه ثبت زراعت

طرح سامانه ثبت زراعت در جلسه علنی مورخ 1400/04/02 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir