طرح تاسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی

طرح تاسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی در جلسه علنی مورخ 1400/04/02 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir