طرح اصلاح ماده 12 قانون نظام صنفی کشور

طرح اصلاح ماده 12 قانون نظام صنفی کشور در جلسه علنی مورخ 1400/04/02 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir