مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه مورخ 9 /11 /99 فیمابین شهـرداری منطقه 5 و آقای سیدمهدی میرطالبی و شریك در آزادسازی یك باب منزل مسكونی

شماره: 4629 /99 /28

تاریخ: 13 /12 /99

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 12632‏‏ /99‏‏ /س مورخ 23‏‏ /11‏‏ /99 به همراه توافقنامه مورخ 9‏‏ /11‏‏ /99 فیمابین شهـرداری منطقه 5 و آقای سید مهدی میرطالبی و شریك در آزادسازی یكباب منزل مسكونی به مساحت عرصه 17‏‏ /95 مترمربع و اعیانی 339 مترمربع واقع در طرح عمرانی فضای سبز حسین­ آباد به نشانی: خیابان حسین­آباد، بن­بست گل سرخ، پلاك 90 طبق نظریه كارشناسی رسمی جمعاً به ارزش 36.021.850.000 ریال در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 10‏ /12‏ /99 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره یك از ماده سه لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir