مصوبات یکصد و بیستمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات یکصد و بیستمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

مصوبات یکصد و بیستمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 60/103336 مورخ 1400/04/15 توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir