دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی های بند پ ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع حکم بند س تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی های بند پ ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع حکم بند س تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی های بند پ ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع حکم بند س تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور طی نامه شماره 57/41223 مورخ 1400/03/19 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir