مصوبه شماره سه جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

شماره 1/55284                                                                            1400/4/7

کلیه دستگاه‌های اجرایی 

با استناد به ماده‌ (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده‌ (5) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند "6" ماده‌ (3) آیین‌نامه داخلی شورا، در اجرای بند «ث» ماده‌ 67 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد زیرساخت و اعمال مدیریت یکپارچه برای ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی در جلسه مورخ 25 خرداد 1400، مصوبه شماره سه جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به این شبکه) که به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل دو ماده‌ و یک تبصره به شرح پیوست ابلاغ می شود.

شایان‌ذکر است؛ مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی

 

مصوبه شماره سه جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به این شبکه

در اجرای احکام مندرج در بخش ارتباطات قانون برنامه ششم توسعه (مشخصاً بند ث ماده‌ 67 ق.ب.ششم و تبصره‌های ذیل آن) و به‌منظور تحقق ایجاد زیرساخت یکپارچه ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی و اعمال مدیریت یکپارچه، باهدف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این حوزه و تجمیع این منابع برای ارائه کلیه خدمات بین دستگاهی و خدمات موردنیاز مردم و کسب‌وکارها به دستگاه­های اجرایی، موضوع ماده‌ 29 قانون برنامه ششم و همچنین ذینفعان و خدمت گیرندگان دستگاه­های اجرایی، بخش مربوط به تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تابعه خود در شبکه پیام دولت، از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل‌شده و به شبکه بین دستگاهی و شبکه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX ) ملحق می‌شود.

تبصره 1ـ فرآیند انتقال توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استانداران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری ابلاغ و ظرف یک ماه انتقال باید انجام گیرد. حین انتقال با همکاری دو طرف و پس‌ازآن وزارت ارتباطات نسبت به پایداری و برقراری سرویس‌های شبکه دولت الکترونیکی متعهد خواهد بود.

ماده‌2ـ نقطه دسترسی شخص رؤسای قوا و معاونین، وزرا، استانداران، سایر اعضای هیئت دولت، رؤسای دستگاه‌های ملی و سایر مقامات به تشخیص رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه امن اختصاصی مستقل از شبکه پیام دولت و شبکه دولت الکترونیکی بوده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل نمی­شود. این شبکه امن با نقاط خاص و محدود هیچ‌گونه اشتراکی با دیگر شبکه‌ها نداشته و تحت مدیریت نهاد ریاست جمهوری اداره و مخصوص تبادل پیام بین مقامات مذکور است.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir