آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/20 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی" طی نامه شماره 44916 مورخ 1400/04/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir