مصوبات جلسه 378 هیات واگذاری مورخ 1400/03/31

مصوبات جلسه 378 هیات واگذاری مورخ 1400/03/31 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 378 هیات واگذاری مورخ 1400/03/31 طی نامه شماره 92023 مورخ 1400/04/22 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir