تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/27 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی" طی نامه شماره 46287 مورخ 1400/04/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 27/4/1400 به پيشنهاد شماره 210652 مورخ 24/12/1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362- تصويب کرد:

الف- در بخش مرکزی شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی، روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله چاوان و شادباد مشایخ، از دهستان میدان‌چای منتزع و به دهستان سردصحرا ملحق می‌شوند.

ب- در بخش مركزي شهرستان تبریز، یک دهستان به نام مهران‌رود از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر ايجاد مي‌شود:

1- اسپرج خون 2- لیقوان 3- بیرق 4- هروی 5- حاجی عبدال 6- زرنق 7- جانقور
8- شادآباد علیا.

پ- روستای هروی به عنوان مرکز دهستان مهران‌رود تعیین می‏شود.

ت- مرکز دهستان میدان‌چای به روستای نعمت‌آباد تغيير می‌یابد.

ث- در شهرستان تبریز، یک بخش به نام باسمنج از تركيب دو دهستان مهران‏رود و میدان‏چای و شهر باسمنج ايجاد مي‌شود.

ج- شهر باسمنج به عنوان مرکز بخش باسمنج تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری 

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir