تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اصفهان استان اصفهان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اصفهان استان اصفهان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/27 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در شهرستان اصفهان استان اصفهان" طی نامه شماره 46503 مورخ 1400/05/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 27/4/1400 به پيشنهاد شماره 207952 مورخ 20/12/1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 ـ تصويب کرد:

الف- در شهرستان اصفهان استان اصفهان، روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (1) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله هاشم‌آباد، کبریت، شریف‌آباد و باقرآباد از دهستان گاوخونی بخش بن‏رود منتزع و به دهستان رودشت بخش جلگه ملحق می‌شود.

ب- محدوده جغرافیایی دهستان رودشت و دهستان گاوخونی، مطابق نقشه پیوست شماره (2) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

پ- نام دهستان گاوخونی به دهستان گاوخونی شمالی تغییر می‌یابد.

ت- در بخش بن‌رود، یک دهستان به نام گاوخونی جنوبی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (2)، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

1- اشکهران 2- بلان 3- سهران 4- بزم 5- قلعه امام 6- شاخ میان.

ث- روستای اشکهران به عنوان مرکز دهستان گاوخونی تعیین می‏شود.

ج- در بخش بن‌رود، یک دهستان به نام کفرود از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (2)، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

1- جندان 2- ابوالخیر 3- طهمورثات 4- اسحق‏آباد  5- کفرود.

چ- روستای جندان به عنوان مرکز دهستان کفرود تعیین می‏شود.

ح- در شهرستان اصفهان، یک بخش به نام رودشت از ترکیب دو دهستان رودشت شرقی و کفرود ايجاد مي‌شود.

خ- روستای کفران به عنوان مركز بخش رودشت تعیین می‏شود.

د- در استان اصفهان، با تغییر نام بخش بن‏رود به مرکزی، یک شهرستان به نام ورزنه از تركيب دو بخش‌ مرکزی و رودشت ايجاد مي‌شود.

ذ- شهر ورزنه به عنوان مرکز شهرستان ورزنه تعیین می‏شود.

ر- در بخش جلگه، یک دهستان به نام هاشم‏آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (1)، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

1- هاشم‌آباد 2- کبریت 3- شریف‌آباد 4- باقرآباد 5- قهی 6- جارزن.   

ز- روستای هاشم‌آباد به عنوان مرکز دهستان هاشم‌آباد تعیین می‏شود.

ژ- در بخش جلگه، یک دهستان به نام کلیشاد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (1)، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

1- سیدان2- قلعه ساربان 3- پاجیک‌آباد 4- فیض‌آباد 5- شریف‌آباد 6- سروشان 7- کلیشاد 8- هلارته 9- خویا 10- سیچی 11- مارچی 12- مادرکان 13- سنوچی 15- خودجان 16- سکان 17- عبداله 18- مزرعه عبدالکریم رحمانی 19- کمندان 20- اصلاح اراضی رودشت 21- شهرستانک 22- سریان 23- باقرآباد 24- مزرعه عبدالکریم فتاح 25- فارسیون.

س- روستای کلیشاد به عنوان مرکز دهستان کلیشاد تعیین می‏شود.

ش-  مرکز دهستان رودشت به روستای سیان تغییر می‌یابد.

ص- در شهرستان اصفهان، یک بخش به نام اژیه از ترکیب دو دهستان رودشت و کلیشاد و شهر اژیه ايجاد مي‌شود.

ض- شهر اژیه به عنوان مركز بخش اژیه تعیین می‏شود.

ط- در استان اصفهان، با تغییر نام بخش جلگه به مرکزی، یک شهرستان به نام هرند از تركيب دو بخش‌ مرکزی و اژیه ايجاد مي‌شود.

ظ- شهر هرند به عنوان مرکز شهرستان هرند تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری 

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir