تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/27 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه" طی نامه شماره 46282 مورخ 1400/04/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir