تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان باغ ملک استان خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان باغ ملک استان خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/27 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در شهرستان باغ ملک استان خوزستان" طی نامه شماره 46292 مورخ 1400/04/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir