تصویبنامه درخصوص واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی ملی واقع در استان تهران برای احداث آرامستان به شهرداری تهران

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی ملی واقع در استان تهران برای احداث آرامستان به شهرداری تهران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/03/29 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از بخشی از اراضی ملی واقع در استان تهران برای احداث آرامستان به شهرداری تهران" طی نامه شماره 47846 مورخ 1400/05/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت جهادکشاورزی - شهرداری تهران

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 29/3/1400 به پیشنهاد شماره 19698/43421 مورخ 26/2/1400 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- حق استفاده از (300) هکتار از اراضی ملی با پلاک ثبتی (107) فرعی از (185) اصلی، واقع در بخش (12) محدوده کهریزک موسوم به کلاغائیه، شهرستان ری، استان تهران، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص­شده بر روی نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ وضعیت انفالی و مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگل­ها و مراتع) با کسر حریم­های قانونی و با رعایت قوانین، مقررات و ضوابط زیست­محیطی جهت احداث آرامستان برای مدت (30) سال به شهرداری تهران (سازمان بهشت زهرا) واگذار می‌گردد.

2- واگذاری حق استفاده موضوع این تصویب­نامه برای مدت یادشده، مشروط به حفظ حقوق مالکیت دولت و تداوم فعالیت با اهداف و وظایف شهرداری تهران (سازمان بهشت زهرا)، با تأیید سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.

3- نظارت بر اجرای طرح و تداوم فعالیت برعهده سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. پس از پايان دوره تعيين­شده، اراضی موصوف به سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور تحويل خواهد شد و تمدید حق استفاده یادشده برای دوره‏های بعدی با تأیید دستگاه ناظر، پس از بررسی درخواست توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره­بردار اموال غیرمنقول دستگاه­های اجرایی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

4- شهرداری تهران (سازمان بهشت زهرا) مجاز است نسبت به احداث یا تکمیل بنا در محدوده یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط (از جمله رعایت کاربری) اقدام نماید. این امر موجب مالکیت عرصه و اعیان برای آن سازمان نبوده و در قبال مستحدثات مزبور صرفاً حق استفاده در دوره یادشده و در مهلت تمدیدی را دارد.

5- در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده مزبور ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده می‌گردد.

6- پس از اجرای کامل طرح، سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با احراز آن، مراتب را به اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می­نماید.

اسحاق جهانگيري    

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir