لایحه حمایت از حیوانات

لایحه حمایت از حیوانات به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه حمایت از حیوانات طی نامه شماره 47886 مورخ 1400/05/06 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir