لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان

لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان طی نامه شماره 47946 مورخ 1400/05/06 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir