لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران

لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 47966 مورخ 1400/05/06 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir