دستورالعمل اجرایی آیین نامه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

مصوبه شورای عالی انرژی درخصوص دستورالعمل اجرایی آیین نامه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انرژی درخصوص دستورالعمل اجرایی آیین نامه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست طی نامه شماره 209734 مورخ 1400/05/09 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir