بخشنامه موضوع موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره 210/1400/36 مورخ 1400/05/13 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir